In Bed With My Ex

NOON pa man ay alam na ni Kim na mapaglaro ang tadhana. Pero hindi niya inaasahan na magiging biktima uli siya nito.

Mula sa kinatatayuan, kitang-kita niya kung paano makipaghalikan ang magaling niyang boyfriend sa isang maskuladong lalaki na halos makita na ang itinatago sa harap. Nakayakap si Edgar sa lalaki, ang isang kamay nito ay humihimas sa hubad na dibdib ng kahalikan.

Parang nawalan ng kulay ang mukha ni Kim sa nasaksihan. Hindi siya nakagalaw nang ilang segundo… o minuto. She was such a fool. An idiot. Noong nanligaw si Edgar sa kanya, naitatak niya sa isip na ito na ang pinakamatinong lalaki na hinihintay niya. Ito na ang magpapalaya sa kanya sa tatlong taong kalungkutan.

Pero nagkamali siya. Maling-mali siya ng inisip. Mali rin siya ng hinala sa kinalolokohan ni Edgar dahil hindi babae ang kinalolokohan nito, kundi lalaki!

Napatiim-bagang si Kim habang nakatutok ang mga mata sa dalawang lalaki. Kumukulo ang dugo niya dahil sa galit. Pakiramdam ng dalaga ay isa siyang bulkan na anumang oras ay sasabog dahil sa sobrang galit.

Nakahanda na siyang sugurin ang walanghiyang lalakerong boyfriend niya, pero natigilan siya.

Gagawa lang siya ng eksena kung susugurin niya ngayon ang manloloko niyang boyfriend. Sa huli, siya rin ang mapapahiya.

Kinalma niya ang sarili. Pero hindi niya maialis sa isip ang pakikipaghalikan nito sa kapwa lalaki. Biglang rumehistro sa isip ni Kim ang mga sandali na ginagawa nila iyon ni Edgar. Labi sa labi, dila sa dila.

Eeew!

Ibinalik niya ang tingin sa mga ito. Wala na ang mga walanghiya. Kumuha siguro ng kuwarto. Gahd. Parang hindi niya kakayanin. Gusto niyang mandiri. Pumatol siya sa beki?

God, she needed a drink. Gusto niyang lumaklak, lunurin ang sarili sa alak.

At iyon nga ang ginawa ni Kim. Miserable siyang lumaklak habang ang mga nasa paligid ay nagkakasiyahan. Mahina siyang napamura at inisip ang mga pagdududa niya kay Edgar. Oo, mali siya. Napatunayan niyang hindi nambababae ang boyfriend. Nanlalalaki lang ito.

Fuck.

Tumayo siya. Gusto niyang makausap si Edgar. Kailangan makompronta niya ito bago siya umalis sa lugar na iyon.

Pero biglang nagdilim ang paligid. Hindi alam ni Kim kung ano ang nangyari. Kasunod niyon ay narinig niya ang hiyawan ng mga customer na bakla at matrona. Nagsimulang tumugtog ang “Pony” ni Ginuwine. Lumabas sa stage ang isang lalaki.

Isang matipunong lalaki na maihahalintulad niya ang katawan sa mga napapanood niya sa Hollywood films. Gayang-gaya nito ang outfit ni Channing Tatum sa Magic Mike. Natatakpan ng suot nitong red cap ang mga mata ng lalaki at hindi niya maaninag nang husto ang mukha nito dahil sa malilikot na ilaw.

Nagsimulang sumayaw ang lalaki at nagpatuloy naman ang hiyawan ng mga customer.

Hindi maiwasan ni Kim na panoorin ang paggalaw ng lalaki sa ibabaw ng stage. Napaka-sexy ng pagsayaw nito at napakaswabe. Pinunit nito ang puting tank top. Bumibigat ang paghinga niya sa nakikita.

Diyos ko. Legal ba ang ganitong uri ng kakisigan? Parang isang mandirigma sa isang alamat ang ganda ng katawan nito. Every inch of him was perfection.

Napalunok si Kim nang gumiling ito sa sahig at sumayaw na parang may katalik ito. Lumakas ang hiyaw ng mga nanonood. Si Kim naman ay tahimik lang na pinapanood ang swabeng paggalaw nito. Sandali siyang napapikit. Isang imahe ang nabuo sa kanyang isip: Siya, pawisan at walang saplot habang nasa ilalim ng lalaki. Gumagalaw ito sa ibabaw niya, ang pagkalalaki ay nakabaon sa kaibuturan niya.

Mahinang napamura si Kim. Muli niyang ibinalik ang tingin sa lalaki. Nagulat siya nang makitang nakatingin din ito sa gawi niya. May mapang-akit na ngiti sa mga labi nito. Napalunok siya. Hindi niya maintindihan pero pakiramdam niya ay pamilyar ito sa kanya. Ang swabeng galaw ng lalaki, ang hugis ng mukha nito, ang matipunong katawan nito. Parang may naaalala siya.

Mali… Imposible.

Nababaliw na yata si Kim. O mas tamang sabihin na nakainom na talaga siya. At siguro, dala lang iyon ng galit niya kay Edgar, o ang kanyang lungkot. Kaya naghahanap siya ng panandaliang saya, ng aliw. Naaakit lang siya ngayon sa isang stripper kasi brokenhearted siya. Dapat ay umalis na siya ngayon din.

God, she was better than this.

Tumayo na si Kim mula sa kinauupuan. Paalis na sana siya nang maramdaman na may humawak sa kanyang braso para pigilan siya. Pumihit siya at nakita ang lalaki.

“What the—”

Hinila siya nito at dinala sa harap. Nakapaskil sa mga labi nito ang pilyong ngiti. Hindi na niya napagtuunan ng pansin ang mukha nito nang magsimulang mag-iba ang music. Nakaramdam siya ng pagkaasiwa nang dumikit ang matipunong katawan nito sa kanya. She could feel the hard muscles of his body against her soft, feminine body. Tumatama ang mainit na hininga ng lalaki sa kanyang pisngi. Nakakaakit ang amoy ng bibig nito. Major turn-on pa naman niya sa isang lalaki ang mabango ang hininga. Just like Die—

Oh, not again! Don’t mention his name, for God’s sake.

Nag-angat siya ng tingin. Malilikot ang ilaw sa naturang bar kaya hindi masyadong maaninag ni Kim ang mukha ng lalaki. But one thing was for sure: Guwapo ito. Lahat naman siguro ng stripper at call boy doon ay guwapo. Kung hindi, siguro ay hindi mahuhumaling ang boyfriend niyang tinamaan ng kidlat.

Breathe in, breathe out.

“Look, Mister. I have no time for some—”

Naputol ang sasabihin ni Kim nang masilayan niya ang ngiti ng lalaki—ang pamilyar na ngiti na may bahid ng kapilyuhan.

Kumunot ang kanyang noo. That smile.

Pamilyar kay Kim ang ngiting iyon. Ang pantay-pantay at mapuputing ngipin. Kahit labag sa loob, hindi niya napigilan ang pagbalik ng alaala ng partikular na taong naging bahagi ng kanyang buhay. Ang lalaking minahal niya nang lubos. Ang minahal niya sa loob ng mahabang panahon.

Hindi maaari.

Advertisements

Her Secret Life

TISHA was stroking the man’s hard cock. Oh, she wanted it inside of her right then and there but the thought that she was going to drive him insane by putting it inside her mouth excited her to no end. Marahil ni hindi inaasahan ng lalaking ito—isang for rent—na makakatikim ng langit sa kamay ng isang socialite na tulad niya. She liked surprising men. Men in general.

“Tisha, open up for me, honey,” wika ni Barbie, isa sa mga kalaro niya na nakapuwesto sa pagitan ng kanyang mga hita. Her name suited her just fine. Her body was like that of the doll’s. Her breasts were large, her waist small. And she liked to be played with.

Pinagbigyan ni Tisha ang babae. Hinaplos niya ito sa pisngi, saka marahang ibinuka ang mga hita. Ngumiti si Barbie. Hinaplos niya uli ang pisngi nito, saka marahang ipinuwesto ang kamay sa ulo ng babae upang udyukan itong ibigay sa kanya ang nais. Her soft tongue moved up her clit. Tisha sighed in utter delight.

The man whose hard cock was getting even harder groaned out loud. This was his first time. A virgin, so to speak, in this industry. Isa itong modelo, Italian, marahil naghahanap ng trabahong mas malaki ang kita upang sa gayon ay hindi mapauwi sa bansang pinagmulan. Her organizer told her about him. Her organizer said he admitted he was not very experienced at this. This was something new to him.

His body was that of a god. Washboard stomach, rock-hard abs, tight butt. He looked fresh, smelled fresh, with a cock that made Tisha so wet she was practically dripping.

While Barbie was giving her unimaginable pleasure, she was moaning with a huge cock in her mouth. Soon, she was coming in Barbie’s mouth again and again. All this time she was moaning and arching her back for all the other models to see. For there were exactly ten people in that room. All for rent, except for Barbie and herself.

But it was not enough. Tisha wanted and needed more. Sinenyasan niya ang dalawang babae at isang lalaki na mag-perform sa kanyang harap. Agad na sumunod ang mga ito. She was hot as hell again and needed a cock inside of her. She stood and bent over, her hands on the bed, her backside towards the model.

He entered her from behind, filling her up completely. The sheer pleasure was divine.

“Barbie,” she called her. She knew exactly what to do. Pumuwesto ang babae sa pagitan ng kanyang mga braso. She lashed her toungue around her clit as the man was thrusting deep. All the while Tisha looked at her audience.

Gayunman, napansin niyang mayroong isang babaeng tila hindi natutuwa sa kanyang munting palabas. Isang bagong babae sa hanay ng mga regular niyang kinukuha. Everyone seemed eager, wanting—the women all probably wet, the men with cocks so hard. Ang babae ay nasa dulo ng hanay. Nakayuko lang ito.

Hindi pinabayaan ni Tisha na masira ang kanyang gabi. Tinawag niya ang babae.”Honey? Honey, look at me. You, the one with the golden hair. Come here.”

Nabigla siya nang tumingin sa kanya ang babae. Her eyes were fierce. She did not look scared or if she was, she was a doing a good job hiding it. Good but not great. Sa kabila ng tapang sa mga mata nito ay hindi maitatago ang pangamba. At bakit nga naman hindi kung alam nitong hindi si Tisha ang babaeng maaaring basta-basta lamang na balewalain. She was, after all, still the daughter of a senator.

“Show me your tits, doll.”

Marahang hinubad ng babae ang blusa. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nito maitago ang panginginig ng kamay. Napangitisi Tisha. “Are you a virgin?”

“Hindi po, Ma’am.”

“Then why so shy?”

Hindi ito umimik.Tinawag niya ang isa pang lalaki. “Please her. Lick her. I want to see it.”

“Hindi.”

Napatingin si Tisha sa babae. “Excuse me?”

“Hindi.” Agad nitong inabot ang blusa at mabilis na isinuot. “Hindi.” Mas mariin ang pagkakabigkas nito sa huling pagtanggi, saka tila nagmamadaling lumabas na. Natural, hindi ito makakalabas nang tuluyan. The doors were locked in a special way. Ang huling nais ni Tisha ay mayroong biglang lumabas o pumasok habang nasa gitna siya ng pagtatanghal. A scandal was not something her father would like.

Pinabayaan na niya ang babae at inutusan ang lalaking nagpapaligaya sa kanya. “Faster, honey.”

He obliged. He rammed his cock inside of her and Barbie’s tongue was circling her clit. The pleasure was too much to take. She came again and again, all the while looking at her audience. This was the kind of thing goddesses probably enjoyed, if they were real. And she was a real-life goddess.

“That was so good,” Tisha said as one girl handed her a robe. Nagtungo siya sa isang mesa at doon ay kumuha ng sigarilyong agad na sinindihan. Nakabukas pa ang kanyang roba nang maglakad patungo sa foyer kung saan tiyak na naghihintay ang babaeng tumalilis kanina. Nakatayo ito sa tabi ng pinto, halatang hindi mapakali.

“Uuwi na po ako, Madame. Pasensiya na po kung hindi ako nakasali.”

“Your first time?”

Bahagyang tumango ang babae. Oh, she wanted her right then and there—show her how to use that body. But there was something about the woman that looked sacred. Muling nagtanong si Tisha. “Are you a virgin?”

Umiling ito. Nanatili ang hating damdamin niya para sa babae. Sa huli, nanatili ang kung anong pasinasyon sa kanyang dibdib para rito… at marahil isang uri ng paghanga. Somehow she envied this girl. Saglit na saglit lang dumaan ang damdaming iyon sa sistema ni Tisha, ngunit sapat upang manatili sa kanyang isip. She liked this girl.

“Ibabalik ko po ang ibinayad ninyo, Ma’am.”

“No need. Keep it.”

“Pero—”

“Just keep it.” Isinara ni Tisha ang roba, isang bagay na kusang ginawa ng kanyang mga kamay. Naitanong niya sa sarili kung dahil ba bigla siyang nakaramdam ng kahihiyan… sa isang babaeng bayaran din naman.

“Salamat po, Ma’am.”

Kinuha niya ang susi ng pinto at pinabayaan nang lumabas ang babae. Nanatili sa isip niya ang mukha nito at ang kahihiyang nadama, at parang hindi iyon maaalis agad sa kanyang sistema. She had always had very modern views about sex. Now she wondered why she felt guilt when she never really felt that way before.

Muling tumingin si Tisha sa pinto kung saan lumabas ang babae. Sa puso ay nahiling niyang sana ay maging maayos ang kalagayan nito. Nagbalik siya sa loob ng silid. Dalawang pareha ang naghahalikan nang walang saplot. Kung bakit nainis siyang bigla ay hindi niya alam, hindi na lang siya umimik at nagtungo sa isang silid. There she lied in bed and wondered about her life. Mayamaya ay bumangon na rin siya at lumabas.

“Barbie, do you have time to talk?” aniya.

Tumango ang babae at lumapit sa kanya. Ngunit sa halip na makipag-usap ay dumako sa loob ng kanyang roba ang kamay nito. Soon, she felt hot and wanting. Nalimot niya na ang mga isipin. She called the male model and asked to be licked between the legs.