In Bed With My Ex

NOON pa man ay alam na ni Kim na mapaglaro ang tadhana. Pero hindi niya inaasahan na magiging biktima uli siya nito.

Mula sa kinatatayuan, kitang-kita niya kung paano makipaghalikan ang magaling niyang boyfriend sa isang maskuladong lalaki na halos makita na ang itinatago sa harap. Nakayakap si Edgar sa lalaki, ang isang kamay nito ay humihimas sa hubad na dibdib ng kahalikan.

Parang nawalan ng kulay ang mukha ni Kim sa nasaksihan. Hindi siya nakagalaw nang ilang segundo… o minuto. She was such a fool. An idiot. Noong nanligaw si Edgar sa kanya, naitatak niya sa isip na ito na ang pinakamatinong lalaki na hinihintay niya. Ito na ang magpapalaya sa kanya sa tatlong taong kalungkutan.

Pero nagkamali siya. Maling-mali siya ng inisip. Mali rin siya ng hinala sa kinalolokohan ni Edgar dahil hindi babae ang kinalolokohan nito, kundi lalaki!

Napatiim-bagang si Kim habang nakatutok ang mga mata sa dalawang lalaki. Kumukulo ang dugo niya dahil sa galit. Pakiramdam ng dalaga ay isa siyang bulkan na anumang oras ay sasabog dahil sa sobrang galit.

Nakahanda na siyang sugurin ang walanghiyang lalakerong boyfriend niya, pero natigilan siya.

Gagawa lang siya ng eksena kung susugurin niya ngayon ang manloloko niyang boyfriend. Sa huli, siya rin ang mapapahiya.

Kinalma niya ang sarili. Pero hindi niya maialis sa isip ang pakikipaghalikan nito sa kapwa lalaki. Biglang rumehistro sa isip ni Kim ang mga sandali na ginagawa nila iyon ni Edgar. Labi sa labi, dila sa dila.

Eeew!

Ibinalik niya ang tingin sa mga ito. Wala na ang mga walanghiya. Kumuha siguro ng kuwarto. Gahd. Parang hindi niya kakayanin. Gusto niyang mandiri. Pumatol siya sa beki?

God, she needed a drink. Gusto niyang lumaklak, lunurin ang sarili sa alak.

At iyon nga ang ginawa ni Kim. Miserable siyang lumaklak habang ang mga nasa paligid ay nagkakasiyahan. Mahina siyang napamura at inisip ang mga pagdududa niya kay Edgar. Oo, mali siya. Napatunayan niyang hindi nambababae ang boyfriend. Nanlalalaki lang ito.

Fuck.

Tumayo siya. Gusto niyang makausap si Edgar. Kailangan makompronta niya ito bago siya umalis sa lugar na iyon.

Pero biglang nagdilim ang paligid. Hindi alam ni Kim kung ano ang nangyari. Kasunod niyon ay narinig niya ang hiyawan ng mga customer na bakla at matrona. Nagsimulang tumugtog ang “Pony” ni Ginuwine. Lumabas sa stage ang isang lalaki.

Isang matipunong lalaki na maihahalintulad niya ang katawan sa mga napapanood niya sa Hollywood films. Gayang-gaya nito ang outfit ni Channing Tatum sa Magic Mike. Natatakpan ng suot nitong red cap ang mga mata ng lalaki at hindi niya maaninag nang husto ang mukha nito dahil sa malilikot na ilaw.

Nagsimulang sumayaw ang lalaki at nagpatuloy naman ang hiyawan ng mga customer.

Hindi maiwasan ni Kim na panoorin ang paggalaw ng lalaki sa ibabaw ng stage. Napaka-sexy ng pagsayaw nito at napakaswabe. Pinunit nito ang puting tank top. Bumibigat ang paghinga niya sa nakikita.

Diyos ko. Legal ba ang ganitong uri ng kakisigan? Parang isang mandirigma sa isang alamat ang ganda ng katawan nito. Every inch of him was perfection.

Napalunok si Kim nang gumiling ito sa sahig at sumayaw na parang may katalik ito. Lumakas ang hiyaw ng mga nanonood. Si Kim naman ay tahimik lang na pinapanood ang swabeng paggalaw nito. Sandali siyang napapikit. Isang imahe ang nabuo sa kanyang isip: Siya, pawisan at walang saplot habang nasa ilalim ng lalaki. Gumagalaw ito sa ibabaw niya, ang pagkalalaki ay nakabaon sa kaibuturan niya.

Mahinang napamura si Kim. Muli niyang ibinalik ang tingin sa lalaki. Nagulat siya nang makitang nakatingin din ito sa gawi niya. May mapang-akit na ngiti sa mga labi nito. Napalunok siya. Hindi niya maintindihan pero pakiramdam niya ay pamilyar ito sa kanya. Ang swabeng galaw ng lalaki, ang hugis ng mukha nito, ang matipunong katawan nito. Parang may naaalala siya.

Mali… Imposible.

Nababaliw na yata si Kim. O mas tamang sabihin na nakainom na talaga siya. At siguro, dala lang iyon ng galit niya kay Edgar, o ang kanyang lungkot. Kaya naghahanap siya ng panandaliang saya, ng aliw. Naaakit lang siya ngayon sa isang stripper kasi brokenhearted siya. Dapat ay umalis na siya ngayon din.

God, she was better than this.

Tumayo na si Kim mula sa kinauupuan. Paalis na sana siya nang maramdaman na may humawak sa kanyang braso para pigilan siya. Pumihit siya at nakita ang lalaki.

“What the—”

Hinila siya nito at dinala sa harap. Nakapaskil sa mga labi nito ang pilyong ngiti. Hindi na niya napagtuunan ng pansin ang mukha nito nang magsimulang mag-iba ang music. Nakaramdam siya ng pagkaasiwa nang dumikit ang matipunong katawan nito sa kanya. She could feel the hard muscles of his body against her soft, feminine body. Tumatama ang mainit na hininga ng lalaki sa kanyang pisngi. Nakakaakit ang amoy ng bibig nito. Major turn-on pa naman niya sa isang lalaki ang mabango ang hininga. Just like Die—

Oh, not again! Don’t mention his name, for God’s sake.

Nag-angat siya ng tingin. Malilikot ang ilaw sa naturang bar kaya hindi masyadong maaninag ni Kim ang mukha ng lalaki. But one thing was for sure: Guwapo ito. Lahat naman siguro ng stripper at call boy doon ay guwapo. Kung hindi, siguro ay hindi mahuhumaling ang boyfriend niyang tinamaan ng kidlat.

Breathe in, breathe out.

“Look, Mister. I have no time for some—”

Naputol ang sasabihin ni Kim nang masilayan niya ang ngiti ng lalaki—ang pamilyar na ngiti na may bahid ng kapilyuhan.

Kumunot ang kanyang noo. That smile.

Pamilyar kay Kim ang ngiting iyon. Ang pantay-pantay at mapuputing ngipin. Kahit labag sa loob, hindi niya napigilan ang pagbalik ng alaala ng partikular na taong naging bahagi ng kanyang buhay. Ang lalaking minahal niya nang lubos. Ang minahal niya sa loob ng mahabang panahon.

Hindi maaari.

Advertisements

The Best Sex Position For Your Zodiac

Every zodiac sign has something that’s unique to them and that includes which way they like their sex. Are they a bit kinky or is it straight on missionary for them? Here are the sex positions the stars suggest will do it for each sign. Get ready to get him off so well that he’ll be begging for more.

 

Aries: Doggy-style

doggy-style

It’s no surprise that Aries men like it rough — they’re the sign of the ram after all, and they also like to show off a little. Erotic doggy style uses a number of pillows which act as constraints. If you can do it in front of a window or outside, adding a touch of the exhibitionist, then the Aries man will love showing off his raw passion and his carnal kink.

 

Taurus: Missionary Man

missionary

Sure, a Taurus man may be a bit basic in his favorite sex position, but what makes him a little different is his amazing endurance. He’s going to go on and on forever, and when he finally reaches climax, it’s going to be incredible. To enhance his experience, make sure to have some candles burning, the lights dimmed, and soft music playing. The ambiance of the encounter is key for a Taurus.

 

Gemini: Threesome

threesome

While a threesome may not be one specific position, it’s the key to mind-blowing sex for a Gemini. Geminis have a lot of energy, and will be sure that no one gets ignored.

 

Cancer: Sitting Up Cowgirl

sitting-up-cowgirl

The Cancer man is the most considerate and unselfish lover in the zodiac. In other words, what turns him on is making sure that you’re turned on. With the Standing Up Cowgirl, your Cancer man can see your face and feel slightly dominated without it getting too kinky.

 

Leo: Standing Up

standing-up

Leos need to be admired at all times, so make sure to stroke his ego as well as any other part while having sex. Ask your partner what they want you to do and then do it, making sure that you can both see each other’s and your own bodies in the mirror.

 

Virgo: Lotus

lotus

Virgos believe in practice makes perfect, so they will do a position over and over again until they get it right. The Lotus position, with him sitting on the floor and you slowly sitting down on him as you wrap your legs around his waist, will allow you to look deep into each other’s eyes, while having deep penetration. It’s trickier than it seems, which will appeal to the Virgo man.

 

Libra: Scissors

scissor

Libras like balance, and in this position neither partner is more dominant or submissive, as both are engaged in similar movements.

 

Scorpio: Any kinky position

kinky

Scorpios love sex. Sure it might be a cliché, but that doesn’t mean it’s not true. They want their orgasms intense and they want them now — blindfolds, ropes, handcuffs, and anything that will heighten the experience. Scorpios also love edge play: being almost to orgasm and stopping, until they can’t take it anymore and practically explode.

 

Sagittarius: Backwards Doggy-style

backwards-doggy-style

Sagittarians are spontaneous, sexy, and wild. They’re always up for trying new positions and new scenery. Since they crave excitement, doing it outside adds that extra element that they love.

 

Capricorn: Deep Impact position

deep-impact

While it’s true that Capricorns are very hard-working and dependable, they have a freaky and dominant side to them. They do like to be in charge and they can be with the deep impact position. The woman lies on her back as the man sits on his knees facing her. She then rests her legs on his shoulders. The man grabs her thighs and holds them tightly while thrusting into her. It’s a powerful position and can lead to a very powerful orgasm for both parties.

 

Aquarius: Variety

variety

You’re going to have to pull out your entire bag of tricks to fully satisfy an Aquarius. The more sex positions, the better, and that includes variations of all of them. By the time you’ve worked your way through half the Kama Sutra, your Aquarius man will be totally spent, but completely happy.

 

Pisces: Spooning

spooning

It’s intimate and loving and gives full body contact — everything that Pisces desire. Pisces can take his time touching your body before even attempting intercourse.

 

Sources:

http://www.yourtango.com/2016292826/sex-position-he-goes-crazy-for-per-his-zodiac-sign

http://www.askmen.com/dating/love_tip_250/279_love_tip.html